مشخصات قرارداد لحظه‌ای شاخص

Swap values in margin currency ساعات معامله
نماد شرح اسپرد معمول برحسب ارز
مظنه برای هر واحد
الزامات مارجین کوتاه بلند دوشنبه
شروع
جمعه
پایان
استراحت
AUS200 Australian 200 0.9 200 USD -0.5 -0.85 1:50:00 22:59:59 روزانه 07:29:59 - 08:09:59
FRA40 France 40 0.8 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
GER30 Germany 30 1.9 200 USD -1.01 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
JPN225 Japan 225 9.0 50 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 -
NETH25 Netherlands 25 0.2 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 23:00:00 -
SPA35 Spain 35 8.5 200 USD -1.02 -0.85 10:00:00 18:30:00 -
SUI20 Switzerland 20 4.0 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
UK100 UK 100 0.6 200 USD -0.5 -0.85 9:00:00 22:59:59 -
USA100 US Tech 100 1.0 50 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 روزانه 23:14:59 - 23:29:59
USA30 US Wall Street 30 3.4 200 USD 0.09 -3.83 1:00:00 23:59:59 روزانه 23:14:59 - 23:29:59
USA500.S US SPX500 0.2 160 USD -0.5 -0.85 1:00:00 23:59:59 روزانه 23:14:59 - 23:29:59

مشخصات قرارداد آتی شاخص

Swap values in margin currency ساعات معامله
نماد شرح اسپرد معمول برحسب ارز
مظنه برای هر واحد
لوریج (حداکثر) کوتاه بلند دوشنبه
شروع
جمعه
پایان
استراحت
EU50.F EU STOXX 50 3.1 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
FRA40.F France 40 4.63 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 روزانه 22:14:59 - 22:29:59
GER30.F Germany 30 4.59 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 روزانه 22:14:59 - 22:29:59
JP225.F Japan 225 11.0 20% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 -
N25.F Netherlands 25 0.42 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
SUI20.F Switzerland 20 5.0 2% -0.17 0.0 9:00:00 22:59:59 -
UK100.F UK 100 3.3 2% -0.17 0.0 1:00:00 22:59:59 روزانه 22:14:59 - 22:29:59
US100.F US Tech 100 4.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 روزانه 23:14:59 - 23:29:59
US30.F US Wall Street 30 8.1 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 روزانه 23:14:59 - 23:29:59
US500.F US SPX500 0.8 2% -0.17 0.0 1:00:00 23:59:59 روزانه 23:14:59 - 23:29:59
USDIndex US Dollar Index 0.04 200 USD -5.5 -8.5 0:00:00 23:59:59 Tue - Thu 23:59:59 - 02:59:59

مهم

  1. مقادیر سواپ، ممکن است به صورت روزانه و با توجه به شرایط بازار تغییر کند. نرخ‌هایی که توسط تامین‌کننده‌های قیمت ما مشخص می‌شود، در تمام پوزیشن‌های باز صادق خواهند بود. سواپ‌های سه برابر، هر جمعه اعمال می‌شوند.
  2. زمان سرور: زمستان: GMT+2 و تابستان: GMT+3 (ساعت تابستانی) (از آخرین یکشنبه مارس تا آخرین یکشنبه اکتبر).
  3. از ساعت 23:55 تا 00:05 به وقت سرور، ممکن است شاهد افزایش اسپرد و کاهش نقدشوندگی باشیم که دلیل آن، رول‌اُور روزانه بانکی است. در صورت ناکافی بودن نقدشوندگی یا اسپردها، ممکن است اسپردها رشد کنند و قیمت موردانتظار و قیمت واقعی زمان اجرای معامله، متفاوت باشند. بنابراین ممکن است سفارش‌ها در طول آن مدت اجرا نشوند.
  4. هزینه کمیسیون برابر با 1 دلار آمریکا در ازای هر لات اعمال می‌شود .

Calculating Indices Margin Requirements - Example

به طور مثال 1

ارز پایه‌ی حساب: دلار آمریکا
پوزیشن: باز کردن ۵ لات فروش AUS200 در 5,962.1
سایز ۱ لات: ۱ قرارداد
ملزومات مارجین: ۲۰۰ دلار

مارجین مورد نیاز عبارت است از: 5 * 1 * 200 دلار = 1,000 دلار


به طور مثال 2

ارز پایه‌ی حساب: دلار آمریکا
پوزیشن: باز کردن ۵ لات خریدِ EU50.F در 3,451.95
سایز ۱ لات: ۱ قرارداد
ملزومات مارجین: ۲ درصد از ارزش ادراکی (Notional Value)

ارزش تصوری:   5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR
  17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD

مارجین مورد نیاز عبارت است از: 20,865 دلار * 0.02 = 417.30 دلار


قرارداد تاریخ انقضا

نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
USDIndex 16/03/2018 15/06/2018 13/09/2018 13/12/2018
GER30.F 16/03/2018 15/06/2018 20/09/2018 20/12/2018
FRA40.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018 20/04/2018 18/05/2018 15/06/2018 20/07/2018 17/08/2018 20/09/2018 18/10/2018 15/11/2018 20/12/2018
US30.F 15/03/2018 14/06/2018 19/09/2018 19/12/2018
EU50.F 16/03/2018 15/06/2018 20/09/2018 20/12/2018
JP225.F 07/03/2018 06/06/2018 12/09/2018 11/12/2018
UK100.F 16/03/2018 15/06/2018 20/09/2018 20/12/2018
US100.F 15/03/2018 14/06/2018 19/09/2018 20/12/2018
US500.F 15/03/2018 14/06/2018 19/09/2018 20/12/2018
SUI20.F 16/03/2018 15/06/2018 20/09/2018 20/12/2018
N25.F 19/01/2018 16/02/2018 16/03/2018 20/04/2018 18/05/2018 15/06/2108 20/07/2018 17/08/2018 20/09/2018 18/10/2018 15/11/2018 20/12/2018

products