فلزات
***
سپرد معمول شورت بهره شبان
****
انگ بهره شبانه
****
سطوح محدودیت و توقف سطوح مارجین مورد استفاده در این مثال* 1 پیپ به ازای 1 لات حجم1 لات
XAGEUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD 29 -1.71 -5.95 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL 5 -1 -1 0.05 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
USOIL 5 -1.8 -1.8 0.10 $100/EUR75 per lot USD 1 100 Barrels
NGAS 1 -1.5 -2 7 $50/EUR45 per lot USD 1 1000 MMBtu


*Margin Based on a position size of 1 lot
**Notional Value equals the number of Ounces multiplied by price
***Leverage on Metal products is always fixed at 1:100
****Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU and XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.

اندازه‌های حجم قرارداد برای طلا
Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

مارجین به صورت ذیل محاسبه می گردد:
مقدار نظری*/100
مقدار نظری = عدد اونس* قیمت بازار در لحظه

برای مثال، اگر یک حساب برای 1 لات (یا اونس) طلا باز شود، مارجین مورد نیاز به صورت ذیل خواهد بود:
100 * 1585 /100 = $1585
ارزش پیپ برای جایگاه 1 لات برابر با 1 دلار به ازای هر پیپ است

ساعات معامله

محصول مورد معامله ساعات معامله ***** )ساعت استراحت *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 روزانه 00:00 تا وقتی که 01:00

قرارداد تاریخ انقضا

UK Oil US Oil NGAS
15/12/2015 18/12/2015 23/12/2015
13/01/2016 19/01/2016 26/01/2016
28/01/2016 19/02/2016 24/02/2016
28/02/2016 18/03/2016 28/03/2016
30/03/2016 19/04/2016 26/04/2016
28/04/2016 19/05/2016 25/05/2016
30/05/2016 20/06/2016 27/06/2016
29/06/2016 19/07/2016 26/07/2016
28/07/2016 19/08/2016 26/08/2016
30/08/2016 19/09/2016 27/09/2016
29/09/2016 19/10/2016 26/10/2016
28/10/2016 18/11/2016 25/11/2016
29/11/2016 19/12/2016 27/12/2016
28/12/2016 19/01/2017 26/01/2017

توجه: بین ساعت 23:55 الی 00:05 که زمان سرور است احتمال دارد به علت بسته شدن حساب های بانکی در انتهای روز، میزان تفاوت قیمت خرید و فروش افزایش و نقدینگی کاهش یابد. در صورت عدم کفایت نقدینگی یا تفاوت قیمت خرید و فروش در زمان بسته شدن حساب های بانکی، ممکن است اختلاف بین قیمت خرید و فروش و اختلاف هزینه تراکنش به شدت افزایش یابد. بنابراین، در این فاصله زمانی سفارش ها اجرایی نخواهد شد.

***** توجه داشته باشید که «زمان سرور» مشمول «ساعت تابستانی» (DST) می‌شود که دوره آن از آخرین یکشنبه ماه مارس آغاز می‌شود و در آخرین یکشنبه ماه اکتبر پایان می‌یابد.

زمان‌های سرور:
زمستان: GMT+2
تابستان: GMT+3 (DST)

products