HotForex MasterCard HotForex MasterCard HotForex MasterCard HotForex MasterCard

Palakasin ang iyong mga bayad
Kasama ang iyong bagong HotForex MasterCard!


HotForex MasterCard
HotForex MasterCard

Konektado ang iyong card sa iyong account ng HotForex

I-withdraw ang lahat ng iyong kita sa pagte-trade sa iyong card nang madali

Ang mga online na pahayag ay nagbibigay sa iyo ng kumpletong kontrol sa iyong account

Kaagad na ililipat ang iyong pera sa iyong card

HF MasterCard Benefits

Ligtas na Magbayad

Napakadaling gamitin ang iyong prepaid na HotForex MasterCard upang ligtas na magbayad sa online.

HF MasterCard Benefits
HF MasterCard Benefits

Pinadaling Shopping

I-load lang ang iyong card at mag-shopping na!

Mapagkakatiwalaan sa Bahay at sa Abroad

Bayaran ang mga bagay at serbisyo saan ka man gamit ang iyong HotForex MasterCard na tinatanggap sa buong mundo.

HF MasterCard Benefits

Mga Karaniwang Tanong sa HotForex MasterCard


Ang iyong HotForex MasterCard ay isang prepaid card.
Inaasahan namin na karamihan sa mga pinakakaraniwang tanong ay nasagot dito sa kapaki-pakinabang na bahagi ng mga karaniwang tanong,
nguni’t kung may iba ka pang mga katanungan, mangyaringmakipag-ugnayan sa taga-isyu ng card sa queries@CSC24Seven.comIyong Aplikasyon

Ang iyong bagong card ay magkakahalaga ng 10 USD gamit ang karaniwang paghahatid at 40 USD kung pipiliin mong ipadala ito gamit ang isang tagadala.

Kapag mag-a-apply ka para sa isang card, ipapaalam namin sa iyo kung aling mga dokumento ang kinakailangan namin batay sa iyong taunang paggamit ng card. Maaaring hilingin sa iyong magbigay ng:

 • Isang malinaw at may kulay na kopya ng iyong ID/ Pasaporte/ EU na lisensya sa pagmamaneho na inisyu ng pamahalaan. Ang dokumentong ito ay dapat may-bisa nang hindi bababa sa anim na buwan at dapat nitong ipakita ang iyong litrato at lagda.

 • Isang malinaw na kopya ng isang utility bill/ pahayag ng bangko/ deklarasyon ng buwis na nagpapakita ng iyong buong pangalan at address (Hindi tinatanggap ang mga P.O. Box)

 • Isang nakumpletong KYC Form.

 • Isang wire transfer sa iyong bank account, upang makatanggap ng kompirmasyon ng SWIFT ang taga-isyu ng card.

Karaniwang tumatagal nang mas kaunti sa 24 na oras ang pagpo-proseso at pag-apruba ng mga aplikasyon para sa card.

Karaniwang napakabilis lang ng proseso ng pag-apruba, nguni´t may ilang mga isyu na maaaring magdulot ng mga pagkaantala, kaya’t mangyaring siguraduhing ibigay ang lahat ng kinakailangan na impormasyon sa iyong aplikasyon. Narito ang mga dahilan kung bakit maaaring maantala ang isang aplikasyon:

 • Hindi kumpletong impormasyon: Kung nawawala o hindi kumpleto ang iyong pangalan, address, ID o numero ng telepono sa pormularyo, makikipag-ugnayan sa iyo ang support team upang kumpletuhin ang iyong mga detalye.

 • Duplikadong numero ng cellphone: Dapat kang magbigay ng isang walang katulad na numero ng cellphone na hindi dating nakarehistro sa sistema ng taga-isyu ng card. Kung mangyayari man ito, makikipag-ugnayan sa iyo ang support team para isa iba pang numero. Nagpapadala kami ng mga text alert at abiso ng awtorisasyon ng pagbabayad sa iyong cellphone, kaya’t napakahalaga na walang katulad ang iyong numero.

 • Duplikadong address: Kung ang iyong address ay kapareho sa address ng isa pang kliyente, makikipag-ugnayan ang support team sa iyo upang tiyakin ang iyong kaugnayan, kung mayroon man, sa kliyenteng iyon bago maaaring gawin ang desisyon na aprubahan ang duplikadong address.

Paghahatid

Kung hiniling mo ang paghahatid sa koreo, ipapadala ang iyong card mula sa UK sa pamamagitan ng 1st Class Royal Mail. Ito ay nangangahulugan na kung nakatira ka sa EU, dapat ihatid ang iyong card sa loob ng 10 araw. Kung nakatira ka sa labas ng EU, ang tagal ng paghahatid ay magdedepende sa sistema ng koreo sa iyong bansa.

Kung hiniling mo ang paghahatid gamit ang isang tagadala aabot sa iyo ang iyong card sa loob ng 5 araw ng pag-isyu nito (maaari kang humiling ng air waybill number mula sa Helpdesk upang masubaybayan mo ang iyong paghahatid).

Seguridad

Hindi, hindi maaaring palitan ang mga PIN code sa isang ATM. Kung kinakailangan mong palitan ang iyong PIN code para sa kadahilanang seguridad, mangyaring makipag-ugnayan sa Team sa Customer Support.

Kung nakalimutan mo ang iyong PIN code, tawagan ang Support Team at hilingin sa kanila na muling i-isyu ang iyong PIN. Naghahalaga ng $30 ang muling pag-isyu ng iyong PIN at ipapadala ito sa iyong nakarehistrong address gamit ang isang tagadala

Kung sa tingin mo ay nawala o ninakaw ang iyong card, kaagad na makipag-ugnayan sa +961 1 744962 at ibo-block ang iyong card.

Kung sa tingin mo ay siningil ka nang mali, makipag-ugnayan sa customer support nang walang pagkaantala. Hihilingin sa iyong kumpletuhin ang isang pormularyo na nagpapahintulot sa taga-isyu ng card na humiling ng chargeback. Ang mga hindi awtorisadong transaksiyon ay hahantong sa pag-block ng iyong card upang wala ng anumang ibang transaksiyon ang magawa."

Account ng Aking Card

Maaari mong gamitin ang iyong card sa anumang lugar kung saan mo makikita ang logo ng MasterCard. Gamitin ito upang mamili sa online at sa mga tindahan o mag-withdraw ng pera mula sa alinmang ATM sa buong mundo.

Kapag i-activate mo ang account ng iyong card, mapapansin mo na mukhang -10 ang iyong balanse samantalang ang iyong tunay na balanse ay 0. Ang dahilan dito ay palaging nirereserba ang 10 currency unit sa isang card upang hindi umabot sa negatibo dulot ng anumang mga singil at bayad sa bangko

Halimbawa

Nag-deposit ka ng USD 100 sa account ng iyong card. Ang iyong available na balanse na magagastos ay magiging 90 dahil nakareserba ang 10 currency unit.

Kung ang balanse mo ay 0 at hindi mo ginamit ang iyong card nang mahigit sa 180 araw, ito ay madede-activate. Kung may-bisa pa ang iyong card at pinasiya mong gamitin ito muli, maaari kang makipag-ugnayan sa support team at hilingin na muling i-activate ito.

Kung may pondo ang account ng iyong card, nguni’t hindi mo ito ginamit nang mahigit sa 12 buwan, isang buwanang admin fee ay sisingilin mula sa ika-labindalawang buwan at madede-activate ang iyong card kapag umabot ang balanse sa sero.

Kung ang iyong balanse ay mas mababa sa sero sa loob ng 3 buwan, awtomatikong madede-activate ang iyong card. May-pananagutan ka pa rin sa anumang negatibong balanse ayon sa mga tuntunin at kondisyon na tinanggap mo sa panahon ng proseso ng aplikasyon.

 • Maaari lang muling i-activate ang iyong card kung popondohan mo ito muli.

Karaniwang may napakasimpleng solusyon sa problemang ito. Bago mo subukang mag-withdraw ng pera galing sa isang ATM at mamili sa isang tindahan o sa online, dapat mo lang siguraduhin na:

 • Ginagamit mo ang tamang PIN
 • Naka-activate ang iyong card at hindi ito na-deactivate sa anumang dahilan.
 • May mga pondo ka sa iyong account.
 • Tumatanggap ng MasterCard ang tindahan/ website/ ATM.

Oo, maaari kang mag-deposit ng pera gamit ang iyong HotForex MasterCard. Kung magde-deposit ka ng pera gamit ang iyong card, mangyaring ipaalam sa amin kung magsusumite ka ng kahilingan ng pagwi-withdraw sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa backoffice@hotforex.com.

Mangyaring tandaan na ang mga residente ng India, Iran, Israel, Demokratikong Republika ng Korea, Kosovo, Syrian Arab Republic, Cuba, Palestine, Sudan, Japan at Estados Unidos ay hindi karapat-dapat na mag-aplay para sa HF MasterCard sa oras na ito.


funding