When you are downloading the Hotforex MT4 Platform for the first time, you should see the list of servers available for you to connect to automatically. Choose the server you should connect to from this list. If you are required to enter the IP address manually the first time you log onto the platform, your settings should save automatically and load the next time you login. You should see the servers available by name in the drop down list. For example, 'HFMarketsSV-Demo Server', 'HFMarketsSV-Live Server', 'HFMarketsSV-Live Server2 '& 'HFMarketsSV-Live Server3'.


HFMarketsSV-Live Server

List of IP addresses that you may manually enter for the HFMarketsSV-Live Server:

amsterdam1.ls1dc.dcglobalfarm.com:443
amsterdam2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
frankfurt.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
ireland.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
singapore.ls1dc.dcglobalfarm.com:2000
singapore2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
hong-kong1.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
hong-kong2.ls1dc.dcglobalfarm.com:1960
usa-east.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
sao-paolo.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950
tokyo.ls1dc.dcglobalfarm.com:1950

HFMarketsSV-Live Server 2

List of IP addresses that you may manually enter for the HFMarketsSV-Live Server2:

amsterdam1.ls2dc.dcglobalfarm.com:443
amsterdam2.ls2dc.dcglobalfarm.com:1960
frankfurt.ls2dc.dcglobalfarm.com:1960
ireland.ls2dc.dcglobalfarm.com:1960
singapore.ls2dc.dcglobalfarm.com:2001
hong-kong1.ls2dc.dcglobalfarm.com:1960
hong-kong2.ls2dc.dcglobalfarm.com:1950
usa-east.ls2dc.dcglobalfarm.com:1960
sao-paolo.ls2dc.dcglobalfarm.com:1960
tokyo.ls2dc.dcglobalfarm.com:1960HFMarketsSV-Live Server 3

List of IP addresses that you may manually enter for the HFMarketsSV-Live Server3:

amsterdam1.ls3dc.dcglobalfarm.com:443
amsterdam2.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
frankfurt.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
ireland.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
belgium.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
singapore1.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
singapore2.ls3dc.dcglobalfarm.com:2002
hong-kong.ls3dc.dcglobalfarm.com
taiwan.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
usa-east.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
sao-paolo.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970
tokyo.ls3dc.dcglobalfarm.com:1970HFMarketsSV-Demo Server

Choose the HFMarketSV-Demo Server for:

  • Demo accounts

List of IP addresses that you may manually enter for the HFMarketsSV-Demo Server:

amsterdam1.dmdc.dcglobalfarm.com:443
amsterdam2.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
frankfurt.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
ireland.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
singapore.dmdc.dcglobalfarm.com:2003
hong-kong1.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
hong-kong2.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
usa-east.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
sao-paolo.dmdc.dcglobalfarm.com:1980
tokyo.dmdc.dcglobalfarm.com:1980

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch các sản phẩm sử dụng đòn bẩy như Forex và CFD có thể không thích hợp với mọi nhà đầu tư vì chúng chứa đựng mức độ rủi ro cao với vốn của bạn. Giao dịch các sản phẩm như vậy chứa đựng rủi ro và bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư của mình. Vui lòng đọc toàn văn cảnh báo về rủi ro Thông báo về Rủi ro
platforms