KINH DOANH BẰNG ĐIỆN THOẠI/CHAT

Bàn Thực hiện Lệnh HotForex dành cho tất cả những người chủ tài khoản HotForex live. Khách hàng có thể đóng và quản lý lệnh bằng điện thoại với bàn kinh doanh Thực hành Lệnh khi cần thiết. Xin lưu ý rằng chỉ giới hạn để đặt stops/limits để đóng hay quản lý những cam kết thị trường mở. Bàn thực hiện lệnh không thể nhận lệnh thị trường hay những lệnh mở những cam kết thị trường mới.


GIỜ HOẠT ĐỘNG

7:00 to 23:59 Server Time Monday to Friday


BÀN THỰC HIỆN LỆNH HOTFOREX

Gọi +44-2033183968 để nói chuyện với Nhà Quản Lý Thực Hiện Lệnh HotForex. Hay chat live và yêu cầu gặp Bàn thực hiện lệnh.


KHI NÀO TÔI CẦN GỌI BÀN KINH DOANH?

Tất cả những khách hàng HotForex được khuyến khích gọi bàn Thực hiện lệnh trong những tình huống sau:

  • Falta de acceso inmediato a Internet
  • El inversor no recibe la confirmación de una orden realizada en línea
  • Error de Internet o error de conexión con el servidor de HotForex

NGHI THỨC GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI

Để đảm bảo rằng những lệnh được đặt đúng giờ và đúng phương thức, chúng tôi khuyến khích khách hàng khi liên hệ bàn Thực hiện Lệnh tuân theo nghi thức giao dịch qua điện thoại. Xin vui lòng đọc ví dụ sau để đảm bảo quý vị hiểu nghi thức thích hợp là như thế nào.

Ví dụ: Nghi thức Giao dịch Bàn kinh doanh để đóng và quản lý một thương vụ hay thông qua Điện thoại hay chat live: 

Khi gọi bàn Thực hiện lệnh, nhà kinh doanh cần nêu rõ số tài khoản HotForex liên quan đến thương vụ mà họ muốn quản lý hay đóng ngay lập tức.

Bàn Thực hiện lệnh: 'Xin vui lòng cho biết số tài khoản của quý vị?'

Nhà kinh doanh:

Bàn Thực hiện lệnh: 'Xin quý vị vui lòng xác nhận địa chỉ gửi thư và email liên quan đến tài khoản này?”

Nhà kinh doanh: 'Địa chỉ của tôi là 1234 Forex Street và email của tôi là example@gmail.com”

Bàn Thực hiện lệnh:

(Nhân viên Bàn Thực hiện lệnh sẽ hỏi những câu hỏi này để đảm bảo việc xác minh người gọi chính là người chủ tài khoản.)

Nhà kinh doanh: 'Tôi muốn đóng lệnh mua ở thị thường, 4 lot chuẩn EUR/USD.'

Bàn Thực hiện lệnh:

Note: Our staff acts as an agent to place the trade on your behalf and not as a dealer quoting a price. Therefore, after you express the order request, our staff will inform you as to the status of the order and confirm the price of the order. HotForex will not be liable for the price change between the time the Trader requests an execution and the time the request is actually executed.


Điều tra Thực hiện Lệnh

Nếu quý vị cho là một vụ giao dịch đã bị thực hiện không đúng, xin vui lòng liên hệ Bàn Thực hiện lệnh chat trực tuyến, điện thoại hay email.

Trading Desk:

+44-2033183968
tradingdesk@hotforex.com

Important: Make sure that you have on hand all information pertaining to the trade
including: trade ticket number, time of the trade, and nature of the problem.
The trade will be audited, and, when necessary, an adjustment will be made in
a timely manner.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)

Giao dịch Forex và CFDs khá nguy hiểm

Phân tích HotForex mới nhất

Loading latest analysis...

products