Biểu tượng Mô tả Chênh lệch Điển hình Swap bán
****
Swap mua
****
Limit and
Stop Levels
sử dụng biên *[1] Tick Value **
per lot
Contract Size
(1 lot)
AUS200 Australian 200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 France 40 1 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 Germany 30 1.8 -0.97 -0.97 5 200 $1 * EURUSD 1
SPA35 Spain 35 10 -0.76 -0.85 12 200 $1 * EURUSD 1
UK100 UK 100 1 -4.23 1.73 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 US Tech 100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 US Wall Street 30 4 -6.67 1.58 6 200 $1 1
USA500 US SPX500 0.5 -0.50 0.03 2 160 $0.1 1
SUI20 Switzerland 20 4 -0.50 -0.85 8 200 $1 / USDCHF 1
JPN225 Japan 225 9 -0.50 -0.85 25 50 $100 / USDJPY 1
N25 Netherlands 25 1.1 -0.5 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1

 

[1] Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lô tương đương 1 hợp đồng
*** Triple Swaps is applied on Friday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout.
Note: Vui lòng lưu ý rằng Thời gian Máy chủ sẽ thay đổi theo Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của Tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của Tháng 10.

 

Attention: CFD Indices products allow traders to potentially profit or loss from the fluctuations in the price of the underlying cash index. Traders should take reasonable care to maintain sufficient available funds to avoid negative account equity due to position size and overnight swap charges especially during ex-dividend dates.


Giờ giao dịch

Biểu tượng Giờ giao dịch ***** Giờ nghỉ ***** Friday Close Hours ****
USA30 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA500 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
USA100 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
UK100 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Không có Fri 23:00
GER30 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Không có Fri 23:00
SPA35 Mon - Fri 10:00 - 18:30 Không có Fri 18:30
FRA40 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Không có Fri 23:00
AUS200 Mon - Fri 01:50 - 23:00 Daily 07:30 -8:10, 23:00-01:50 Fri 23:00
SUI20 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Không có Fri 23:00
JPN225 Mon - Fri 01:00 - 24:00 Không có Fri 23:59
N25 Mon - Fri 09:00 - 23:00 Không có Fri 23:00
Biểu tượng Mô tả Chênh lệch Điển hình Swap bán
****
Swap mua
****
Mức Giới hạn và Dừng lỗ sử dụng biên *[1] Tick Value ** per lot đồng Kích thước (1 lot)
USDIndex US Dollar Index 4 -5.50 -8.50 7 200 $1 1
GER30.F Germany 30 5 0 0 15 2% $1 * EURUSD 1
FRA40.F France 40 4 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
US30.F US Wall Street 30 9 0 0 27 2% $1 1
EU50.F EU Stocks 50 4 0 0 12 2% $1 * EURUSD 1
JP225.F Japan 225 11 0 0 33 20% $100 / USDJPY 1
UK100.F UK 100 4 0 0 12 2% $1 * GBPUSD 1
US100.F US Tech 100 5 0 0 15 2% $1 1
US500.F US SPX500 1.7 0 0 5 2% $1 1
SUI20.F Switzerland 20 5 0 0 15 2% $1 / USDCHF 1
N25.F Netherlands 25 2 0 0 6 2% $1 * EURUSD 1

 

[1] Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.
* Margin Based on a position size of 1 lot
** 1 lô tương đương 1 hợp đồng
NOTE: Vui lòng lưu ý rằng Thời gian Máy chủ sẽ thay đổi theo Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của Tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của Tháng 10.

 


Giờ giao dịch

Biểu tượng Giờ giao dịch ***** Giờ nghỉ ***** Friday Close Hours ****
GER30.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Daily 22:15 - 22:30 Fri 23:00
FRA40.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Daily 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US30.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
EU50.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Không có Fri 23:00
JP225.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Không có Fri 23:00
UK100.F Mon - Fri 01:00 - 23:00 Daily 22:15 - 22:30 Fri 23:00
US100.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
US500.F Mon - Fri 01:00 - 24:00 Daily 23:15 - 23:30 Fri 23:59
SUI20.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Không có Fri 23:00
N25.F Mon - Fri 09:00 - 23:00 Không có Fri 23:00
USDIndex Mon - Fri 00:00 - 24:00 Tue - Thu 24:00 - 03:00 Fri 23:59

 

Ngày Hết hạn Hợp đồng

Biểu tượng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
USDIndex 19/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
GER30.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
FRA40.F 19/01/2018 19/05/2017 16/06/2017 21/07/2017 18/08/2017 15/09/2017 20/10/2017 17/11/2017 15/12/2017
US30.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
EU50.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
JP225.F 09/06/2017 07/09/2017 06/12/2017
UK100.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
US100.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
US500.F 16/06/2017 14/09/2017 14/12/2017
SUI20.F 16/06/2017 15/09/2017 15/12/2017
N25.F 19/01/2018 19/05/2017 16/06/2017 21/07/2017 18/08/2017 15/09/2017 20/10/2017 17/11/2017 15/12/2017

Chú ý: Trong khoảng thời gian từ 23:55 tới 00:05 thời gian máy chủ tăng mức chênh lệch và giảm tính thanh khoản có thể xảy ra do việc xoay vòng thu nhập của ngân hàng xảy ra hàng ngày. Trong trường hợp không đủ thanh khoản/chênh lệch trong thời gian xoay vòng của ngân hàng, mức chênh lệch có thể được mở rộng và sự giảm giá quá mức có thể xảy ra. Vì vậy, các lệnh sẽ không được thực hiện trong những khoảng thời gian này.

**** Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)

products