Metals and Energies Spot Contracts Specifications

Biểu tượng
***
Mô tả
***
Chênh lệch Điển hình Swap bán
****
Swap mua
****
Mức Giới hạn và Dừng lỗ Mức biên đã dùng bằng USD *[1] Giá trị 1 pip trên 1 lot Kích cỡ của 1 lot
XAGEUR Silver EUR 10 -0.08 -0.10 10 1% Notional Value** EUR 10 1000 Ounces
XAGUSD Silver USD 4.5 -0.11 -0.11 10 1% Notional Value** USD 10 1000 Ounces
XAUEUR Gold EUR 60 -0.50 -2.20 22 1% Notional Value** EUR 1 100 Ounces
XAUUSD Gold USD 29 -1.71 -5.95 30 1% Notional Value** USD 1 100 Ounces
UKOIL.S UK Brent Oil 5 -0.7 -2.1 15 1.5% USD 1 100 Barrels
USOIL.S US Crude Oil 5 -0.5 -1.3 15 1.5% USD 1 100 Barrels

Metals and Energies Futures Contracts Specifications

Biểu tượng
***
Mô tả
***
Chênh lệch Điển hình Swap bán
****
Swap mua
****
Mức Giới hạn và Dừng lỗ Mức biên đã dùng bằng USD *[1] Giá trị 1 pip trên 1 lot Kích cỡ của 1 lot
UKOIL UK Brent Oil 4 -0.7 -0.5 0.05 1% USD 1 100 Barrels
USOIL US Crude Oil 3 -1.8 -1.8 0.10 1% USD 1 100 Barrels
NGAS US Natural Gas 5 -1.5 -2 7 $50 per lot USD 1 1000 MMBtu

[1] Mức ký quỹ tùy thuộc vào điểm của bài kiểm tra sự phù hợp.

* Ký quỹ Dựa trên kích thước vị thế của 1 lô.

** Giá trị danh nghĩa bằng số Aoxơ nhân với giá.

*** Đòn bẩy trên sản phẩm Kim loại luôn cố định ở mức 1:100.

**** Swaps may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. XAU and XAG swaps are in pips/lots. USOil and UKOil in US Dollars.


Contract sizes for Gold

Gold - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce

Margin is calculated as the following:
Giá trị ước tính*/100
Giá trị ước tính = Number of ounces* Current Market Price

Ví dụ, nếu một tài khoản mở 1 lot (hay 100 ounces) vàng, mức biên cần có như sau:
100 * 1585 /100 = $1585
The pip value for a 1 lot position is $1 per pip

Contract sizes for Oil

1 lot = 100 Barrels

Margin is calculated as the following:
Giá trị ước tính = Number of barrels * Current Market Price

For example if an account open 1 lot (100 Barrels of Oil) the required margin will be the following:

Volume size * Contract size * Current Market Price * Margin %
1 * 100 * 50.55 * 1.5%

The pip value for a 1 lot position is $1 per pip


Giờ giao dịch

Sản phẩm Mua Giờ giao dịch ***** Giờ nghỉ *****
XAUUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGUSD Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAUEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
XAGEUR Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
USOIL Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00
UKOIL Mon 03:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 03:00
NGAS Mon 01:00 - Fri 23:45 Daily 00:00 until 01:00

Metals and Energies Futures Contracts Expiration Dates

Biểu tượng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
UK Oil 26/01/2018 30/05/2017 29/06/2017 27/07/2017 28/08/2017 26/09/2017 26/10/2017 27/11/2017 22/12/2017
US Oil 17/01/2018 19/05/2017 19/06/2017 17/07/2017 17/08/2017 15/09/2017 17/10/2017 16/11/2017 15/12/2017
NGAS 15/01/2018 25/05/2017 27/06/2017 24/07/2017 24/08/2017 22/09/2017 24/10/2017 23/11/2017 20/12/2017

Chú ý: Trong khoảng thời gian từ 23:55 tới 00:05 thời gian máy chủ tăng mức chênh lệch và giảm tính thanh khoản có thể xảy ra do việc xoay vòng thu nhập của ngân hàng xảy ra hàng ngày. Trong trường hợp không đủ thanh khoản/chênh lệch trong thời gian xoay vòng của ngân hàng, mức chênh lệch có thể được mở rộng và sự giảm giá quá mức có thể xảy ra. Vì vậy, các lệnh sẽ không được thực hiện trong những khoảng thời gian này.

***** Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)

products